Zasady dozwolonego korzystania ze strony internetowej

Organizacja

Zasady dozwolonego korzystania ze strony internetowej

1 Wstęp

1.1 Niniejsze zasady dozwolonego korzystania ze strony internetowej określają warunki, na mocy których użytkownik może uzyskać dostęp do naszej strony internetowej www.cefetra.pl (nasza strona internetowa). Niniejsze zasady dozwolonego korzystania ze strony internetowej mają zastosowanie do wszystkich użytkowników naszej strony i osób ją odwiedzających.
1.2 Korzystając z naszej strony internetowej, Użytkownik akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać wszystkie przepisy zawarte w niniejszych zasadach dozwolonego korzystania ze strony internetowej, które uzupełniają nasze Warunki korzystania ze strony internetowej.
1.3 www.cefetra.pl to strona internetowa obsługiwana przez Cefetra Polska Sp. z o.o. (My lub Nas).
Jesteśmy spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000150287 z siedzibą w Gdyni. Nasz adres handlowy: 10 lutego 16, 81-364 Gdynia. Nasz numer VAT: 5842523416

2 Zabronione korzystanie ze strony internetowej

2.1 Użytkownik może korzystać z naszej strony internetowej wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Zabronione jest korzystanie z niej:
2.1.1 w jakikolwiek sposób naruszający obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe przepisy prawne lub rozporządzenia;
2.1.2 w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy lub mający niezgodny z prawem lub nieuczciwy cel lub skutek;
2.1.3 w celu wyrządzenia lub usiłowania wyrządzenia szkody osobom niepełnoletnim w jakikolwiek sposób;
2.1.4 do wysyłania, świadomego otrzymywania, przesyłania, pobierania, wykorzystywania lub ponownego wykorzystywania jakichkolwiek materiałów niezgodnych z naszymi normami dotyczącymi treści, określonymi w Punkcie 3 niniejszych Zasad;
2.1.5 do przekazywania lub wysyłania jakichkolwiek niepożądanych lub niedozwolonych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym lub jakichkolwiek innych, podobnych form oferowania usług (spamu); lub
2.1.6 do świadomego przesyłania jakichkolwiek danych, wysyłania lub przesyłania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki komputerowe, bomby czasowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie reklamowe lub jakiekolwiek inne szkodliwe programy lub podobny kod komputerowy zaprojektowany w celu wywarcia niekorzystnego wpływu na działanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego.
2.2 Użytkownik zobowiązuje się również:
2.2.1 nie odtwarzać, powielać, kopiować lub odsprzedawać jakiejkolwiek części naszej strony internetowej w sposób naruszający postanowienia naszych Warunków korzystania ze strony internetowej;
2.2.2 nie uzyskiwać dostępu bez zezwolenia, zaburzać pracy, uszkadzać lub zakłócać pracy:
(a) jakiejkolwiek części naszej strony internetowej;
(b) dowolnego sprzętu lub sieci, na której przechowywana jest nasza strona internetowa;
(c) jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia naszej strony internetowej;
(d) jakiegokolwiek sprzętu lub sieci lub oprogramowania będącego własnością osób trzecich lub przez nie wykorzystywanego.

3 Normy dotyczące treści

3.1 Niniejsze normy dotyczące treści mają zastosowanie do wszystkich materiałów udostępnianych na naszej stronie internetowej (materiały) oraz do wszelkich powiązanych z nimi usług.
3.2 Użytkownik musi przestrzegać ducha i litery następujących norm. Normy mają zastosowanie zarówno do każdej części materiałów, jak i do ich całości.
3.3 Materiały muszą:
3.3.1 być dokładne (jeżeli podają fakty);
3.3.2 być szczere (jeżeli wyrażają opinie);
3.3.3 być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce i w każdym kraju, z którego zostały wysłane.
3.4 Materiały nie mogą:
3.4.1 zawierać treści zniesławiających jakiekolwiek osoby;
3.4.2 zawierać jakichkolwiek treści, które są obsceniczne, obraźliwe, nienawistne lub podżegające;
3.4.3 promować materiałów erotycznych;
3.4.4 promować przemocy;
3.4.5 promować dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
3.4.6 naruszać jakiegokolwiek prawa autorskiego, prawa do baz danych lub znaku towarowego jakiejkolwiek innej osoby;
3.4.7 wprowadzać w błąd;
3.4.8 być wykonane z naruszeniem jakiegokolwiek obowiązku prawnego wobec osób trzecich, takiego jak obowiązek umowny lub obowiązek zachowania poufności;
3.4.9 promować jakichkolwiek nielegalnych działań;
3.4.10 zagrażać, nadużywać lub naruszać prywatności innej osoby ani powodować irytacji, niedogodności lub niepotrzebnego niepokoju;
3.4.11 nękać, denerwować, zawstydzać, alarmować lub irytować jakiejkolwiek innej osoby;
3.4.12 być wykorzystywane do podszywania się pod jakąkolwiek inną osobę lub do fałszywego przedstawiania swojej tożsamości lub pokrewieństwa z jakąkolwiek inną osobą;
3.4.13 sprawiać wrażenia, że pochodzą od nas, jeśli tak nie jest;
3.4.14 wspierać lub promować działania niezgodne z prawem, takie jak (na przykład) naruszenie praw autorskich lub nadużycie komputerowe, ani pomagać w takich działaniach.

4 Zawieszenie i rozwiązanie

4.1 Ustalimy, wedle naszego uznania, czy w wyniku korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej nastąpiło naruszenie niniejszych Zasad dozwolonego korzystania ze strony internetowej.
W przypadku stwierdzenia takiego naruszenia możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne.
4.2 Nieprzestrzeganie niniejszych zasad stanowi istotne naruszenie Warunków korzystania ze strony internetowej, na mocy których użytkownik może z niej korzystać, i może prowadzić do podjęcia przez nas następujących działań:
4.2.1 natychmiastowego, tymczasowego lub stałego cofnięcia prawa do korzystania z naszej strony internetowej;
4.2.2 natychmiastowego, tymczasowego lub stałego usunięcie wszelkich wpisów lub materiałów zamieszczonych przez użytkownika na naszej stronie internetowej;
4.2.3 wystosowania ostrzeżenia;
4.2.4 wszczęcia postępowania sądowego przeciwko użytkownikowi w celu uzyskania zwrotu wszystkich kosztów na zasadzie odszkodowania (w tym m.in. uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych) wynikających z naruszenia;
4.2.5 podjęcia dalszych działań prawnych przeciwko użytkownikowi; lub
4.2.6 ujawnienia organom ścigania takich informacji, które w sposób uzasadniony uznamy za konieczne.
4.3 Wyłączamy odpowiedzialność za działania podjęte w odpowiedzi na naruszenie niniejszych Zasad dozwolonego korzystania ze strony internetowej. Odpowiedzi opisane w niniejszych zasadach nie są ograniczone i możemy podjąć wszelkie inne działania, które uznamy za stosowne.

5 Zmiany w Zasadach dozwolonego korzystania ze strony internetowej

Niniejsze Zasady dozwolonego korzystania ze strony internetowej mogą zostać zmienione w dowolnym momencie poprzez prowadzenie zmian na tej stronie. Użytkownik zobowiązany jest od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby zapoznać się ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami, ponieważ są one dla niego prawnie wiążące. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych zasadach dozwolonego korzystania ze strony internetowej mogą zostać zastąpione postanowieniami lub zawiadomieniami opublikowanymi w innym miejscu na naszej stronie.